Category: Nhạc lý cơ bản

Khuông nhạc là gì?

Khuông nhạc (tiếng Anh: stave, staff) là một tập hợp gồm …

Xem chi tiết